Bratislavský krajský sudca Šamko o vyčíňaní NAKA v budove okresného súdu: Konanie polície bolo evidentne v rozpore so zákonom!

 praktiky polície alebo môže sudca vydať spis polícii podľa § 89a ods. 1 Tr. por.?

Krajský sudca Peter Šamko prostredníctvom odborného článku zareagoval na snahy Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) získať spis týkajúci sa kajúcnikov Ľudovíta Makóa a Borisa Beňu priamo v budove okresného súdu Bratislava III. Sudca tvrdí, že zákonná sudkyňa odmietnutím vydať spis postupovala správne, zatiaľ čo príslušníci NAKA mali postupovať nezákonne. Svedkovia navyše tvrdia, že sa príslušníci NAKA na súde sudcom a zamestnancom súdu vyhrážali a ich správanie bolo hrubé a násilné.

„Zá­kon­ná sud­ky­ňa po­lí­cii sprá­vne od­miet­la spis vy­dať, na­koľ­ko jej v tom brá­ni­lo us­ta­no­ve­nie § 89a ods. 2 Tr. por. a to po­vin­nosť ml­čan­li­vos­ti a po­vin­nosť za­cho­vá­vať vec v taj­nos­ti, kto­ré sa via­žu nie­len na uta­jo­va­nú príl­ohu, ale aj vy­šet­ro­va­cí spis. Na­priek uve­de­né­mu, po­li­caj­ti na­ďa­lej žia­da­li spis vy­dať, k čo­mu však ne­doš­lo a zá­kon­ným spô­so­bom ani dôjsť ne­moh­lo (vzhľa­dom na uve­de­né us­ta­no­ve­nie),“ píše Šamko v blogu pre pravnelisty.sk.

„Polícia musela vedieť o príslušnom ustanovení“

Šamko taktiež upozorňuje, že polícia je s určitosťou oboznámená s príslušnými normami a s najväčšou pravdepodobnosťou vedela, že obchádza zákon: „Ho­ci po­lí­cia mu­se­la ve­dieť o us­ta­no­ve­ní § 89a ods. 2 Tr. por. tak nie­len, že na­lie­ha­li na zá­kon­nú sud­ky­ňu, aby spis vy­da­la (čím by cel­kom zjav­ne po­ru­ši­la zá­kon), ale do­kon­ca jej od­miet­nu­tie nás­led­ne chce­li obísť tak, že v mi­mop­ra­cov­nej do­be sa opä­tov­ne dos­ta­vi­li na Ok­res­ný súd Bra­tis­la­va­va III a pri­vo­la­li na súd služ­bu­ko­na­jú­ce­ho sud­cu pre príp­rav­né ko­na­nie (na­priek to­mu, že ne­ma­li žiad­ne po­da­nie, kto­ré by pat­ri­lo do je­ho slu­žob­nej kom­pe­ten­cie), od kto­ré­ho tak­tiež po­ža­do­va­li vy­da­nie spi­su aj s uta­jo­va­nou príl­ohou.“

Po neúspechu u zákonnej sudkyne sa polícia pokúsila získať v ten istý deň ešte druhýkrát a mimo jej pracovnú dobu. Službukonajúci sudca však podľa Šamka postupoval správne a polícii príslušný spis týkajúci sa elitných kajúcnikov príslušníkom NAKA nevydal.

„To­to ko­na­nie po­lí­cie bo­lo evi­den­tne v roz­po­re so zá­ko­nom, na­koľ­ko služ­bu­ko­na­jú­ci sud­ca nie je šta­tu­tár­ny or­gán sú­du a ani zá­kon­ný sud­ca a je­ho kom­pe­ten­cie vy­me­dzu­je Trest­ný po­ria­dok. Rov­na­ko, ako pred­tým ko­na­la zá­kon­ná sud­ky­ňa, te­da k vy­da­niu spi­su v zmys­le § 89a ods. 1 Tr. por. ne­doš­lo. Je nut­né uviesť a zdô­raz­niť, že or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní (te­da aj po­lí­cia) mô­žu žia­dať sú­dy o za­po­ži­ča­nie spi­su, čo sa ro­bí prí­pi­som a je to v praxi úpl­ne bež­né (a tak pos­tu­pu­jú aj sú­dy vo­či se­be nav­zá­jom), av­šak žia­dosť po­lí­cie o vy­da­nie ve­ci pod­ľa § 89a ods. 1 Tr. por. nie je žiad­ne do­žia­da­nie (prí­pis o za­po­ži­ča­nie spi­su), ale ide o za­is­ťo­va­cí úkon. Pre­to ho ne­mož­no sto­tož­ňo­vať s oby­čaj­nou žia­dos­ťou o za­po­ži­ča­nie spi­su (kto­rá je na bá­ze dob­ro­voľ­nos­ti),“ dodal Šamko.

Upozorňuje políciu, že jej sudca vyhovieť nemôže

Podobné praktiky sú pri tom zjavne prekvapivé a v minulosti sa diať nezvykli: „Or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní a sú­dy (či sú­dy nav­zá­jom) si spi­sy v ap­li­kač­nej praxi bež­ne ne­vy­dá­va­jú a ani neod­ní­ma­jú v rám­ci za­is­ťo­va­cích úko­nov, ale si spi­sy po­ži­čia­va­jú a to aj v prí­pa­de, ak ich pot­re­bu­jú vy­ko­nať ako dô­kaz (§ 3 ods. 3 Tr. por.).“

Šamko upozorňuje, že aj keby bola vôľa sudcu naklonená vydaniu príslušného spisu, nemohol by tak urobiť. „Chcem dať po­lí­cii do po­zor­nos­ti, že v prí­pa­de, ak po­lí­cia žia­da sud­cu vy­dať aký­koľ­vek spis (a to ne­ho­vo­riac o uta­jo­va­nom spi­se, či uta­jo­va­nej príl­ohe) v zmys­le § 89a ods. 1 Tr. por. (t. j. v rám­ci vy­ko­ná­va­nia za­is­ťo­va­cie­ho úko­nu), tak jej sud­ca ne­mô­že vy­ho­vieť (a to aj ke­by chcel), na­koľ­ko mu v tom brá­ni us­ta­no­ve­nie § 89a ods. 2 Tr. por. (po­vin­nosť ml­čan­li­vos­ti a po­vin­nosť za­cho­vá­vať vec v taj­nos­ti). Ak by to sud­ca na­priek us­ta­no­ve­niu § 89a ods. 2 Tr. por. uro­bil, po­ru­šil by zá­kon (a pa­ra­doxne by zís­ka­nie ve­ci zo stra­ny po­lí­cie bo­lo ne­zá­kon­né),“ konštatuje odborník.

Vojna medzi prokurátormi?

Šamko zároveň načrtol jasnú motiváciu, ktorá podľa neho mala viesť k pochybnému a údajne nezákonnému postupu. Je vojna v orgánoch činných v trestnom konaní opäť v pohybe? „Ce­lé ko­na­nie po­lí­cie bu­dí mi­ni­mál­ne roz­pa­ky a je z ne­ho zrej­mé, že ich úpor­ná sna­ha o zís­ka­nie spi­su a je­ho uta­jo­va­nej príl­ohy bo­la mo­ti­vo­va­ná tým, aby sa spis ne­dos­tal nas­päť do rúk Kraj­skej pro­ku­ra­tú­ry Bra­tis­la­va (od kto­rej si ho inak moh­li vy­žia­dať). Nev­ra­ži­vosť Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry vo­či Kraj­skej pro­ku­ra­tú­re Brat­islava (res­pek­tí­ve nev­ra­ži­vosť NA­KA vo­či po­li­caj­nej in­špek­cii) ne­mô­že však byť zá­kon­ným dô­vo­dom na vy­da­nie prí­ka­zu na pre­hliad­ku bu­do­vy sú­du,“ dodal k téme Šamko.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here