utorok, 5 decembra, 2023
ÚvodNewsBratislavský sudca vypovedal POSLUŠNOSŤ Lipšicovi! Lipšic je je odporný cenzor a diktátor:...

Bratislavský sudca vypovedal POSLUŠNOSŤ Lipšicovi! Lipšic je je odporný cenzor a diktátor: Toleruje iba také konanie, ktoré mu nevadí“

DOLEŽITÝ OZNAM: Važený čitatelia Fb nás cenzuruje, prosíme vás prejdite na náš Telegram, odkaz na náš kanál https://t.me/vasespravy

prepíš tento textual content aby si zachoval originálny kontext aby mal čo najlepšie search engine marketing skóre a aby bol bez plagiátu

Komentár zároveň ponúka niekoľko situácií, v ktorých by sa práva sudcu nemali obmedzovať, vrátane práva sudcu zúčastniť sa diskusii o práve s cieľom poukázať na nedostatky v práve[5].

Zásady ďalej objasňujú, že „s výhradou riadneho výkonu sudcovských povinností môže sudca“, okrem iného: „písať, prednášať, vyučovať a zúčastňovať sa na aktivitách týkajúcich sa práva, právneho systému, výkonu spravodlivosti alebo súvisiacich záležitostí.“

Otázka porušovania práv na slobodu prejavu sudcov, prokurátorov, advokátov je predmetom rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva.

Sloboda prejavu predstavuje jeden z podstatných základov demokratickej spoločnosti a jednu zo základných podmienok jej pokroku a sebarealizácie každého jednotlivca. S výhradou článku 10 odsek 2 Dohovoru sa vzťahuje nielen na „informácie“ alebo „myšlienky“, ktoré sú priaznivo prijímané alebo považované za neškodné alebo za ľahostajné, ale aj na tie, ktoré urážajú, šokujú alebo znepokojujú. Také sú požiadavky pluralizmu, tolerancie a širokospektrálnosti, bez ktorých neexistuje „demokratická spoločnosť“. Ako sa uvádza v článku 10 Dohovoru, táto sloboda podlieha výnimkám, ktoré… sa však musia vykladať prísne a potreba akýchkoľvek obmedzení musí byť presvedčivo preukázaná.

Okrem toho, pokiaľ ide o úroveň ochrany, podľa článku 10 odsek 2 Dohovoru existuje len malý priestor na obmedzenie politického prejavu alebo diskusie o veciach verejného záujmu[8]. V súlade s tým sa vysoká úroveň ochrany slobody prejavu zvyčajne prizná, ak sa výroky týkajú veci verejného záujmu, ako je to najmä v prípade výrokov o fungovaní súdnictva, pričom štátne autority majú veľmi úzky priestor na obmedzenie tohto práva. ESĽP už opakovane zdôraznil, že zásah do slobody prejavu môže mať ochromujúci účinok tzv. „chilling impact“ na výkon slobody prejavu v podobe strachu zo sankcie nielen dotknutej osoby, ale aj na ostatných sudcov, ktorí sa chcú zúčastniť verejnej diskusie o otázkach týkajúcich sa výkonu spravodlivosti a súdnictva.[9] Tento účinok pôsobí v neprospech celej spoločnosti.

Dovolím si tvrdiť, že tieto princípy sú plne aplikovateľné aj na ochranu slobody prejavu prokurátora.

Je zrejmé, že podávateľ vníma kritiku v článku negatívne, čo je jeho legitímne právo a toto mu nemôže byť upierané.

Je však legitímna snaha jedného z najvyšších predstaviteľov v hierarchii prokuratúry takýmto spôsobom „pôsobiť“ na prokurátorov a tým vyvolať „chilling“ efekt vo vzťahu ok akejkoľvek prípadnej kritike Úradu špeciálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

V tomto komentári sa uvádzajú niektoré prípady, kedy by sa sudcom nemalo obmedzovať ich právo na účasť na diskusiách o právnych otázkach, najmä ak ide o poukázanie na nedostatky v právnom systéme.

Zásady tiež vysvetľujú, že „za predpokladu riadneho plnenia sudcovských povinností môže sudca“, medzi iným: „publikovať, prednášať, učiť a zapájať sa do aktivít súvisiacich s právom, právnym poriadkom, spravodlivosťou alebo príbuznými témami.“

Otázka dodržiavania práva na slobodu prejavu sudcov, prokurátorov, advokátov je predmetom rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva.

Sloboda prejavu je jedným z nevyhnutných pilierov demokratickej spoločnosti a jednou z kľúčových podmienok jej rozvoja a sebavyjadrenia každého človeka. Podľa článku 10 odsek 2 Dohovoru sa týka nielen „informácií“ alebo „názorov“, ktoré sú vítané alebo považované za nezávadné alebo neutrálne, ale aj na tie, ktoré pohoršujú, šokujú alebo rušia. Tieto sú požiadavkami pluralizmu, tolerancie a otvorenosti, bez ktorých nie je možná „demokratická spoločnosť“. Ako sa uvádza v článku 10 Dohovoru, táto sloboda podlieha výnimkám, ktoré… sa však musia interpretovať úzko a nutnosť akýchkoľvek obmedzení musí byť presvedčivo zdôvodnená.

Okrem toho, pokiaľ ide o stupeň ochrany, podľa článku 10 odsek 2 Dohovoru je len malý priestor na obmedzenie politického prejavu alebo diskusie o záležitostiach verejného záujmu[8]. V súlade s tým sa zvyčajne udeľuje vysoká úroveň ochrany slobody prejavu, ak sa vyjadrenia týkajú záležitosti verejného záujmu, ako je to najmä v prípade vyjadrení o fungovaní súdnictva, pričom štátne orgány majú veľmi obmedzený priestor na obmedzenie tohto práva. ESĽP už viackrát poukázal na to, že zásah do slobody prejavu môže mať za následok tzv. „chilling impact“ na uplatňovanie slobody prejavu vo forme strachu zo sankcie nielen postihnutej osoby, ale aj na ostatných sudcov, ktorí sa chcú zapojiť do verejnej diskusie o otázkach týkajúcich sa výkonu spravodlivosti a súdnictva. Tento efekt je na škodu celej spoločnosti.

Dovoľte mi povedať, že tieto princípy sú plne použiteľné aj na ochranu slobody prejavu prokurátora.

Je pochopiteľné, že podateľ vníma kritiku v článku negatívne, čo je jeho oprávnené právo a toto mu nemôže byť odopreté.

Je však oprávnené, aby jeden z najvyšších predstaviteľov v hierarchii prokuratúry sa snažil takto „ovplyvňovať“ prokurátorov a tým vyvolať „chilling“ efekt vo vzťahu ok akejkoľvek možnej kritike Úradu špeciálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

PODOBNÉ ČLÁNKY

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

- Advertisment -

zo slovenska